Iskolánkról

Az intézmény 1999 szeptemberében kezdte meg működését: Zeneművészeti, Táncművészeti, Képző-és Iparművészeti, valamint Szín-és bábművészeti ágak indításával. A művészeti ágakon belül különböző tanszakokból választhatnak a tanulók.

Az intézmény feladata az alapfokú művészeti ismeretek megszerzésének elősegítése, a zenei, képző-és iparművészeti, tánc-, színművészeti műveltség megalapozása, a tanulók felkészítése az amatőr hangszeres zenélésre, táncra, képző-és iparművészeti ismeretekre, színművészeti ismeretekre, az öntevékeny művészeti együttesekben való működésre, továbbá felkészítés a szakirányú továbbtanulásra.

Az iskola oktatásának – bár aligha választható szét a nevelés és az oktatás – célja az, hogy a tanulók a 12 évfolyam elvégzése alatt elsajátítsák mindazokat a kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják.

A neveléssel az iskola megalapozza a tanulók művészeti szemléletét, valamint gazdagítja esztétikai értékeit. Az nevelés végső célja, hogy az itt tanuló gyerekek élményeiket kreatív módon fejezzék ki: az iskolában tanult értékeket, érzelmeket ki tudják fejezni tánccal, tudják művészien megszólaltatni hangszereiket, tudjanak rajz- festés- mintázással értékeket létrehozni, tudják kifejezően előadni a színpadi produkciókat. A művészeti nevelés a befogadói tapasztalatok által járul hozzá az akarati, az alkotó cselekvőképesség kialakításához és fejlesztéséhez, így az iskola nevelési célja mindezek megvalósítása. Az iskola által választott és ajánlott szabadon választható tantárgyak a helyi igények és célok figyelembevételével kerültek a programba.

A gyerekeket hangversenyekre, kiállításokra, színházi előadásokra visszük el, ezzel is fejlesztve értékítéletüket.

Tanulóink egyre nagyobb sikereket érnek el a különböző városi, megyei, területi és országos versenyeken. Minden művészeti ág félévkor és év végén záró gálával mutatkozik be, ahol a különböző művészeti területeken tanuló gyerekek bemutathatják önálló produkciójukat, illetve a képző és iparművészeti ágon tanulók munkáiból kiállítást szervezünk.

 

 

Az iskoláról

Iskolánk székhelye a festői szépségű Bátorligeten található. A tájvédelmi körzet – művészeti iskolához méltó – csodálatos környezetet jelent számunkra. Az intézmény névválasztását is ez a körülmény indokolta: a helyi születésű népi mesemondóról, Fedics Mihályról neveztük el.

A kezdeti nehézségek után igen fontos esemény volt a bátorligeti új iskolaépület birtokba vétele. A Fedics-házban, ahogyan mi emlegetjük, helyet kapott egy zeneterem is, ahol növendékeink életkori sajátosságaira, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakíthatjuk készségeiket, gyarapíthatjuk ismereteiket.

A táncművészeti tanszakok (néptánc, társastánc, modern-kortárstánc, balett) európai színvonalúan felszerelt, csodálatos tánctermet tudhatnak magukénak. Helyet kaptak az emeleti tárolókban a táncruhák, díszletek, kellékek.

A Képző-és iparművészeti ág műhelytermeket kapott, ahol megtalálható a gépi korongozó, égetőkemence, szárítóhelységek, tároló helyek. A Színművészeti-bábművészeti ág termei lehetőséget biztosítanak a színvonalas oktatáshoz.

Mindezek mellett természetesen helye van a kiszolgáló létesítményeknek, irodáknak is.

Az intézmény vezetése és a fenntartó arra törekszik, hogy a tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésével, valamint a képzési kínálattal a partneri elvárásoknak egyre jobban megfeleljen. Ez indokolta azt, hogy kiépítettük a COMENIUS I. minőségfejlesztési rendszert.

Az iskola életét szabályozó dokumentumok átdolgozásánál (Pedagógiai program, Minőségirányítási program) már építhettünk a partnerközpontú működés tapasztalataira.

Az eredményes oktató-nevelő munka alapvető feltételének tartjuk az elhivatott pedagógusok munkáját, kiemelkedő jelentőséget tulajdonítva a teljes értékű személyiség kibontakozásának.

Hisszük, hogy a személyes példa, az őszinteség, a demokratizmus mélyreható és hosszú távú változásokat eredményez.

A nyári szünetben lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló nyári szakmai táborozásra, ahol a szünidő szabadsága az alkotásban is megnyilvánul, és igen fontos szempont a szakmai programokon kívül a közösséggé kovácsolódás, egymás tudásának figyelemmel kísérése, valamint elismerése.

Intézményünk több külföldi művészeti iskolával is tartja a  kapcsolatot, a velük való rendszeres találkozókon tanulóink részvételét színvonalas produkciókkal biztosítjuk.