Képző- és iparművészet

A képző- és iparművészeti ágon belül a különböző tanszakok egységes feladata, hogy kifejlessze a növendék esztétikai érzékenységét, az igényességet, az ízlést, fogékonnyá tegye a képi műveltség, a képi emlékezet és képzelet iránt. Elsősorban a vizuális nevelés ad alkalmat arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikat figyelembe véve érdeklődésüknek és tapasztalataiknak megfelelően gyarapíthassák ismereteiket, fejleszthessék képességeiket, és a különféle szakirányú területeken jártasságot szerezhessenek. A tanulók általános műveltségének és szépérzékének fejlesztésében nagy szerepet játszik a különböző technikák megismerése: tűzzománc készítése, üvegfestés, gyöngyfűzés, agyagozás, nemezelés, linómetszés, monotípia, hidegtű-technikák, mozaikkészítés, papírmasé, és a különféle hobbytechnikák.
A tanulók a modern művészeti technikák készségszintű elsajátítása, az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése, alkalmazása révén kialakíthatják saját önkifejező képességüket. A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a festő és képzőművészeti alapozást. A műhelyelőkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. A képzőművészet, iparművészet, és média területén a helyi lehetőségektől függően választhat a tanuló ezek közül képességeinek és érdeklődésének megfelelően.
Ma egyre nagyobb a média szerepe a mindennapi életben, a  fotózás, videózás emiatt egyre népszerűbbé válik.

Célként tűztük ki, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:

Ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm- készítés történetét, az amatőr célokra ma használatos fotó- videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit.
Sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken túl, a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat.
Igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvében, tudjon önálló elképzelés alapján fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportokat, illetve rövidfilmeket készíteni.

A képző – és iparművészeti oktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is.

Tanszakok

 

Képzőművészet:

grafika, festészet;

 

Média:

fotó-videó;

 

Iparművészet:

kerámia. szobrászat

Főtárgy: rajz, festés, mintázás
Kötelező tárgy: rajz, festés, mintázás, műhely-előkészítő, műhelygyakorlat
Választható tantárgy: művészettörténet, népművészet.

Műhelyprogram:
 Az alapfok rajz- festés- mintázás műveltséganyagára építve a műhely-gyakorlat erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett ismereteket, jártasságokat, képességeket és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a tárgyalkotásra.