Szín- és bábművészet

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára. A képzés lehetővé teszi művészi területen a tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését, az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és azok színházi munka során történő alkalmazására. Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását, az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban való alkalmazását.

A művészeti ág oktatásában a legfontosabb feladat, hogy lehetőséget biztosítson a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteinek gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására. Kiemelt cél, a színművészet területén a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerése, a dramatikus technikák, alapvető színpadtechnikai eljárások alkalmazása, egyénileg és csoportosan előadások tervezése, létrehozása, a közös alkotómunka örömteli együttléte.

Tanszak: színjáték

 

Színjáték tanszak

 

Főtárgy: drámajáték
Kötelező tárgyak: beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat
Kötelezően választható tárgyak: vers- és prózamondás, beszédtechnika, színházismeret, tánc- és mozgásszínházi tréning