Táncművészet

A táncművészet oktatásában lehetőség nyílik az e terület iránt érdeklődő tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, ritmusérzékének, tér- és formaérzékének kialakítására. Kiemelt feladata, hogy a tanulókat tánctechnikai, előadói műveltsége formálásával felkészítse a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

A táncoktatás legfontosabb céljai: A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja. A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése. A tánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete. A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése. A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség) fejlesztése. A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása. Az esztétikai érzék fejlesztése, a tánc iránti szeretet mélyítése. Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása, a fizikai és lelki állóképesség fejlesztése. Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése, a múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés. A tánc tanszakos növendékeink rendszeresen lépnek fel megyei, országos versenyeken, félévi, év végi gálákon, helyi és országos rendezvényeken, közösségi napokon, ünnepeken, minősítő versenyeken és érnek el kiemelkedő eredményeket.

Tanszakok : néptánc, társastánc, modern-kortárstánc, balett

 

Néptánc tanszak

A néptánc tanítása a legmegfelelőbb arra, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. További feladata, hogy megismertesse a közösségi alkotás örömét és fejlessze a művészetek iránti fogékonyságot. Kiemelt célja, hogy kialakítsa a rendszeres, tudatos munkát, a művészi előadásmód kivitelezését.

Főtárgy: népi játék-, néptánc.
Kötelező tárgyak: folklórismeret, tánctörténet.
Kötelezően választható tantárgyak: népi ének, tánctörténet, folklórismeret és kinetográfia.
Választható tantárgy: a tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati

Balett tanszak

(Igény szerint kérhető!)

A balett tanszak tanításának célja, hogy a tanuló a klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa. Feladata, hogy megismertesse a tanulóval a mozgásformákat, azok összekötését, a klasszikus balett lépésanyagát, a táncstílusok sokféleségét, a különböző tánctechnikák mozgásformáit, a tánc történetét.

Kötelező tantárgyak: klasszikus balett, balettelőkészítő-gimnasztika, népi gyermekjáték, tánctörténet.
Kötelezően választható tantárgyak: néptánc, társastánc, moder-kortárstánc.
Szabadon választható tantárgyak: a tanszak bármely az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya.

 

Társastánc tanszak

A társastánc tanításának feladata a társastánc minél teljesebb megismerése. További célja, hogy a tanuló megismerje a viselkedéskultúra és a magatartási formák alapszabályait, és ezeket alkalmazza is mind a társastáncban, mind a mindennapi életben. Felkészíti a növendéket a nemzetközileg elfogadott stílusú táncok bemutatására.
A magasabb évfolyam tehetséges tanulóival külön is foglalkozunk, ezáltal a csoportok önálló repertoárra tesznek szert. Koreográfiákat készítünk számukra divattáncokból, standard és latin-amerikai táncokból. Ezekkel a műsorokkal igyekszünk eljutni a megye minél több településére is, így a társastáncot egyre szélesebb közönséggel ismertetjük meg.
Kötelező tárgyak: társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet.

Választható tantárgy: viselkedéskultúra, társastánc.

Rendszeresen szervezzük tanulóink számára az év végi Minősítő Gálákat, melyek győztesei Arany Gálán mutatkoznak be.
Szorgalmazzuk az országos fesztiválokon való részvételt.
Bekapcsolódunk a Magyar Táncsport Szövetség és az Abigél Országos Minősító Táncfesztivál versenyrendszerébe mind egyéni mind csoportos produkcióikkal.

 

Modern-kortárstánc tanszak

A modern-kortárstánc tanításának feladata a modern- és kortárstánc technikák megismerése, és az előírt tananyag elsajátítása mellett a személyiség fejlődése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakulása. Feladatai közé tartozik a főbb irányzatok, ezek technikai alapelemeinek, valamint a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályai, a harmonikus, esztétikus kivitelezés megismertetése.
A XXI. század rohanó világában nagy változások történtek a zenében, így a fiatalság körében egyre nagyobb igény van az új táncirányzatok bevezetésére. Az úgy nevezett divat-táncok és sporttáncok előtérbe helyeződnek.
A kor stílusát követve kialakultak az utcai táncok (hip-hop. break), showtáncok és páros divattáncok.

Folyamatosan jelennek meg művészetoktatásunkban ezen irányzatok elfogadott formái:
– Esztétikus testképzés kézi szerrel (botforgatás, labda, zászló, stb): ezen belül fontos a már előkészített és kidolgozott izomzat fejlesztése, összetettebb kombinációk tanulása, a zenével együtt történő mozgás kialakítása.

Kötelező tantárgyak: Moderntánc: táncelőkészítő gimnasztika, esztétikus testképzés, jazz-technika, Graham-technika, Limon-technika, kontakt-technika, modern jazz-technika, improvizáció, kompozíció, tánctörténet.
Kortárstánc: kreatív gyermektánc, kortárstánc 1., kortárstánc 2., Graham-technika, Limon-technika, kontakt-technika, improvizáció, kompozíció, tánctörténet.